Testen

Testen: een absolute noodzaak voor elk nieuw programma/app/...

TMap Next voor resultaatgericht testen Boek

Voordat een programma, app, driver, apparaat, website of zelfs een afstandsbediening beschikbaar komt voor gebruik, wordt deze uitgebreid getest.


          

Thema's:

Woordenlijst:

Aanpasbaarheid
De mate waarin het systeem instelbaar is door de gebruiker (voorkeurinstellingen).
Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor het vaststellen van de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden in het projectvoorstel (project brief) opgenomen en verfijnd in het PID (Project Initation Document). Elke criterium moet meetbaar opgesteld worden. Een voorbeeld […]
Acceptatietest
Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo’n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen testperiode het geleverde product systematisch getest en beoordeeld. Het doel van de acceptatietest is vast te stellen dat de software voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en […]
Actiewoord
Een combinatie van acties die aangeeft hoe de testgevallen uitgevoerd moeten worden. Dit is een term uit de methodiek Testframe.
Afrondingsfase
Fase van het testproces waarin de testware veiliggesteld wordt voor het volgende testmoment. Verder wordt onder andere de regressietest opgesteld of bijgewerkt en vindt de evaluatie plaats.
AFS
Doel van de AFS is de bruikbaarheid van het systeem te testen. Getest wordt de mate waarin het geleverde systeem het bedrijfsproces ondersteunt en de aansluiting op de werkwijze van de AO (Administratieve Organisatie). De AFS wordt bij voorkeur uitgevoerd in de PLT-omgeving (Production Like Test-omgeving). Op basis van deze test wordt de eigenaar geadviseerd […]
Algoritmetest
Testtechniek die nagaat of de structuur van een programma goed is. De testgevallen bestaan uit een groep opeenvolgende acties die een pad (route) door een algoritme doorlopen.
Alpha
Een testfase voor software, waarbij getracht wordt de fouten eruit te halen.
Alpha test
Voorloper van Beta test. Nieuw geprogrammeerde toepassingen of programma-elementen laten testen door collega’s.
AO
Document met een schematische uitleg van de werkwijze van de organisatie.
Argumenten
Term uit de methodiek Testframe. Argumenten zijn de voor de test relevante waarden bij een actiewoord, zoals invoergegevens en verwachte resultaatgegevens. De omschrijvingen van de argumenten komen meestal overeen met de namen van de velden op het scherm, in een database of op een lijst.
Autorisatiematrix
Matrix waarin is weergegeven wie, of welke rol, geautoriseerd is voor welke functie.
Beta testing
Het testen van software door een geselecteerd aantal externe klanten van het bedrijf waar het programma is ontwikkeld.
Beta-release
Eerste versie van een softwareprogramma, die aan geselecteerde klanten wordt verstrekt om de software uit te proberen. De beta-testers koppelen hun ervaringen terug naar de software-ontwikkelaar.
Beta-tester
Iemand die een beta-versie uitprobeert en bekritiseert.
Beta-versie
Een nog niet-definitieve versie van een bepaald programma. Ze wordt meestal gratis in beperkte kring verspreid, met de bedoeling het programma grondig te laten testen, zodat eventuele bugs tijdig worden ontdekt.