Project Lifecycle

Wat is Project Lifecycle?

Woordenboek Publicatie Project Lifecycle op 22 mei 2021

Project Lifecycle


Prince2

De periode vanaf het opstarten van een project tot de acceptatie van het project product.

De levenscyclus van een project mag echter niet worden verward met de levenscyclus van een product. De projectlevenscyclus geeft de volgorde van activiteiten aan die leiden tot het eindproduct inclusief de overdracht aan de gebruikers en de beheerders. De projectmanagementmethodiek PRINCE2 richt zich op de projectlevenscyclus en de voorbereidende activiteiten die onder de aanloop van het project vallen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Projectlevenscyclus


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Approach
Beschrijving van het type oplossing dat door het project ontwikkeld gaat worden of de methode die moet leiden tot de oplossing. Onder de projectaanpak past ook een globale beschrijving van het verloop van het project, wat een eerste aanzet kan zijn voor de fasering van het project.
PID
Een document dat alle relevantie informatie samenvoegt die nodig is om het project een goede start te geven en alle betrokkenen te informeren over de aanpak. Met de Project Initiation Document wordt de basis gelegd voor het project. Met een goedgekeurd PID committeert de Project Board zich aan het project, kan de projectvoortgang worden beoordeeld […]
PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]
Productlevenscyclus
Ideaaltypische voorstelling van de levensloop van producten, vanaf introductie tot moment waarop product uit markt w genomen. De presentatie van levenscyclus door middel van verloop van afzet in de tijd: Afzet in introductiefase kent een geleidelijke toename In groeifase een progressieve afzetstijging In verzadigingsfase een daling Daling sterker in de neergangsfase